O projekcie

Projekt ma na celu poprawę jakości i dostępności usług rehabilitacyjnych- profesjonalnej multidyscyplinarnej rehabilitacji umożliwiającej pacjentom z deficytami zdrowotnymi wywołanymi COVID-19 powrót do zdrowia

Mechanizm projektu

System usług rehabilitacyjnych został skonstruowany w formie łańcucha skoordynowanej opieki nad pacjentem. Jego początkiem jest Centrum Diagnostyczne w Kup, kolejne ogniwo to Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o.o., a koniec stanowi 20 fizjoterapeutycznych gabinetów usprawniania.

Nadrzędnym celem tego systemu jest dobór takich form programu rehabilitacji, które generują najlepsze efekty zdrowotne.

Zadania w ramach projektu

W ramach projektu jeden obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (rozbudowany pawilon szpitalny w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie), a 21 podmiotów leczniczych zostało objęte wsparciem, w tym w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. Wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych na zakup aparatury medycznej to to 2 825 216,87 zł. Wsparciem objętych zostało 7 szpitali oraz 6 innych podmiotów leczniczych świadczących usługi zdrowotne, 7 podmiotów leczniczych świadczących usługi zdrowotne z zakresu POZ oraz 2 podmioty lecznicze z zakresu AOS.

rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

jako wiodącej jednostki w zakresie Skonsolidowanych Usług Rehabilitacyjnych

zakup sprzętu

do Centrum Diagnostycznego w Stobrawskim Centrum Medycznym

doposażenie w sprzęt

20 Partnerów Projektu świadczących na terenie województwa opolskiego usługi rehabilitacji leczniczej, szczególnie w aspekcie rehabilitacji poCovidowej.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19